×سخنرانی های زیبا ازحجت الاسلام و المسلمين هاشمي نژادحدود ۴۰۰ فایل× 
موضوع: چهارشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۶ 10:34

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد علامه جوادى املى - على ع در بهشت است    247
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد قصاب -امام على ع‏   248
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد بعداز پيامبر ص على ع اشرف مخلوقات است‏   249
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد عيادت پيغمبر از امام على ع كه چشم درد داشت‏   250
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گريه پيامبر ص براى سرشكسته امام على ع درجنك    251
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حارث همدانى كه خيلى امام على ع رادوست داشت    252
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد درخواست امام على ع ازپيامبر براى اينكه على ع را دعاكند   253
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد يكى ازفقها خواب حضرت زهراس راديد.حضرت به اوگفت خدارا به اميرالمومنين قسم بده‏   254
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حضرت على ع‏   255
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام على ع / گرماى حمام ادم را به يادجهنم مى اندازد   256
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام على ع كه به خداگفت كه بدون ملائك روى شانه اش هم گناه نمى كند   257
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد اميرالمومنين ع.پايان زندگى خوب‏   258
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد اختلاف فقهى سيد علم الهدى باشيخ مفيد - پاسخ امام على ع به آنها   259
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد عمر زياد كلاغ به خاطر دعاى امام على ع است‏   260
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد دراوردن تيرازپاى امام على ع درنماز.شيرينى ذكرحق‏   261
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شهادت جعفرطيار بازبان روزه‏   262
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد سيل درمدائن زمان سلمان - سبكباربودن‏   263
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد طيوركه دوست داشتندخوراك سلمان شوند   264
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد كمك امام على ع به سائل‏   265
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ على اكبرترك نتوانست روضه امام حسن ع بخواند.حضرت زهراس ازاوناراحت بود   266


براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد كنيزى به امام حسن مجتبى ع شاخه گلى داد وامام اوراآزادش كرد   267
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد بخشش و كرم امام حسن مجتبى ع‏   268
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد اشك برعزاى امام حسين ع درياى اتش راخاموش مى كند   269
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد سالم ماندن دست و سينه عزادار امام حسين ع‏   270
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد بچه هندى كه دست وسينه اش نمى سوخت چون براى امام حسين ع عزادارى كرده بود   271
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گرفتن روضه براى امام حسين ع - دادن چاى باقند   272
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شريح قاضى كه خانه بزرگى خريده بود- قاضى فاسد   273
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيرمردى كه به حرم امام حسين ع رفت و مرد   274
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد يهودى درحرم امام حسين ع‏   275
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد افتخار زمين كربلا به وجود امام حسين ع    276
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ابن عباس/ سرخى آسمان درروزعاشورا   277
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گريه امام على ع براى امام حسين ع‏   278
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد دورشدن اتش ازتهران به واسطه حضرت زهرا س - گريه براى امام حسين ع درتهران‏   279
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ شوشترى - گريه‏براى‏امام حسين ع باعث شادشدن دل زهراس ميشود.باعث روشنى قبرميشود   280
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد سلمان/ امام على ع امام حسين ع رادروادى كربلا ديدو گريه كرد   281
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد زن آلوده‏اى درزمان امام صادق ع خاك‏اوراقبول نمى كرد.تربت امام حسين‏ع بربدن ريختند   282
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام صادق ع به مفضل فرموداگرمى خواهى خدارادرعرش ببينى به زيارت كربلابرو   283
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ام سلمه كه ديدپيامبرص بدن امام حسين ع را مى بوسد   284
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گريه ابراهيم خليل الله براى امام حسين ع‏   285
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ايت الله خوانسارى‏واميدش به تشرف مجالس عزاى امام حسين ع‏   286


براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد روضه‏اى كه براى ميرزاى شيرازى خواندند و ميرزا غش كرد   287
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد زائرى ازامام حسين ع خواست تا درقيامت امام اورا پيداكند   288
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام حسين ع كه به تمام قددرمقابل حضرت زينب س مى ايستاد   289
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى كه سلمان راباحضرت ابوالفضل ع مقايسه كرد- خواب امام حسين ع راديد   290
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد وقتى خون صورت قمربنى هاشم راپوشاند نمازايات دركربلا واجب شد   291
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گله حضرت فاطمه الزهراس ازيكى ازفقهاى نامداربراى زيارت نكردن حضرت عباس ع‏   292
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام حسين ع دركربلا نماز اول وقت مى خواند   293
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حبيب ابن مظاهركه دوست داشت به دنيابرگرددتابرمظلومى امام حسين ع گريه كند   294
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد سربريده حبيب ابن مظاهر و گريه پسر حبيب‏   295
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام زين العابدين ع كه بامادرشان هم غذانمى شدند   296
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام زين العابدين كه هرشب روى جايى اززمين نمازمى خواند- شهادت زمين درقيامت‏   297
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام سجاد ع كه جايگاه جابردربهشت رابه اونشان داد   298
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد زين العابدين ع كه وقتى صدقه مى داددست خودرامى بوسيد- دست خدا   299
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام صادق ع    300
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد فرد نصرانى ازتشنگى ازحال رفته بود.امام صادق ع فرمودند سيرابش كنيد   301
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام صادق ع - حب ذات    302
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام صادق ع درنمازصداى حضرت حق راشنيدند   303
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد صوفيان‏صوفى‏نزدامام‏صادق ع رفت.امام‏براى‏آبروى‏مسلمين‏لباس‏نووبراى‏خدالباس خشن‏مى‏پوشيد   304
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى درزمان امام صادق ع روزى خود راازمردم مى دانست - شرك به خدا   305
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام صادق ع به جابرجعفى - برالوالدين حتى اگرمشرك باشند   306


براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام صادق ع - احسان به والدين    307
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد دزدى درزمان امام صادق ع دزدى مى كرد و احسان مى نمود    308
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد قل و زنجيرپاى موسى بن جعفرع‏   309
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد يكى‏ازعلماى ربانى براى شفاى پادردش غبارحرم‏امام رضاع به‏اودادنداوبه پايش نزد-ادب‏   310
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد نامه امام رضاع به امام جوادع - رفت وامد بافقيران‏   311
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد چگونگى گرفتن حاجت ازحضرت معصومه س‏   312
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ حسنعلى نخودكى كه شب هاتاصبح روى حرم امام رضاع نماز مى خواند   313
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام رضاع - نگاه محبت آميزبه والدين ثواب حج دارد   314
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شترى كه مى خواستند ذبح كنند شتربه حرم امام رضاع پناه برد   315
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد كمك كردن امام رضاع به مردخراسانى طورى كه مردخجالت نكشد   316
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد صله دادن وبخشش حضرت جوادالائمه‏   317
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام زمان عج به‏يكى‏ازعلماى بزرگ گفت خدارابه‏مظلومى عمه‏ام‏زينب قسم‏دهيدبراى فرج‏من‏   318
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد يدالله رجبيان مسجدامام حسن ع رادرقم ساخت.امام 20 سال قبل فرموده بودند   319
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گلايه امام زمان عج ازحقوق بگيرانش كه براى اوكارنمى كنند   320
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد انتقام امام زمان عج ازدشمنان‏   321
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد سيدمحمداوى خواب ديدبرادرش شيخ طاووس لقمه‏اى متبرك ازدهان امام زمان عج به‏اوداد   322
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد يكى‏ازعلماى‏اصفهانى درخواب‏ازامام زمان عج كتابى طلب كردامام كتاب مفتاح‏الفلاح‏شيخ بهائى‏   323
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ايت الله وحيدخراسانى كه خجالت مى كشيدخودراسگ استان امام بداند   324
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام زمان عج - هركس درمجلس عزاى اجدادم براى ظهورمن دعاكند من برايش دعامى كنم‏   325
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيطان كه نمى گذاشت جوانى پول امام زمان عج رابدهد   326

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيوستن حبيب بن مظاهربه امام حسين ع و سلام زينب س به حبيب‏   327
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد امام زمان عج قطعه اى نبات به سيدعبدالكريم پينه دوزداده بود   328
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد علامه بحرالعلوم كه امام زمان عج علوم راازسينه خودبه سرعلامه واردكردند   329
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تشرف آيت الله مرعشى و احترام به امام زاده ها   330
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ شاه آبادى شوهردادن دخترانش به سادات. به لطف حضرت زهراس اميدداشت‏   331
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد دليل شهادت حضرت فاطمه زهرا س اززبان امام صادق ع‏   332
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ انصارى دربالاى منبربه احترام مادرسادات بلندمى شد   333
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبراكرم ص - مردى كه به مردم خدمتى كرده بودو به بهشت رفت‏   334
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد توهين كفار به پيامبر ص - فحش ندهيد   335
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تقسيم روزى دربين الطلوعين - پيامبرص‏   336
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد فقيرى درمجلس پيامبرص واردشد ثروتمندى خودراازاودوركرد   337
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص - حسد باغهاى انسان دربهشت رامى سوزاند   338
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ديوانه ازنظرپيامبرص‏   339
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردعربى كه ازپيامبردرموردحسابرسى قيامت سوال كرد   340
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى ازپيامبرص درموردزمان قيامت سوال كرد.مردم باكسى كه دوست دارندمحشورمى‏شوند   341
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبر ص / سنگين ترازحسن خلق‏درقيامت چيزى نيست‏   342
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد عصبانيت پيامبرص ازاينكه مردان به صحرارفته و زن و زندگى رارهاكرده بودند   343
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص برالوالدين‏   344
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبر ص / رباخوارى دردوره اخرزمان‏   345
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص ديدندمردى درنمازباريشش بازى مى كند- عدم حضوراعضا   346

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص - سريع خواندن نمازمانندنوك زدن كلاغ - عدم حضوردرنماز   347
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص - وقتى گناه مى كنيم خداوندمارامى بيند   348
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص - جمع شدن گناهان برروى يكديگر   349
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گريه ابوذربرمرگ پسرش - براى عزاب هايش درقيامت‏   350
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد جبرئيل نزد پيامبرص امدو درمورد مرگ صحبت مى كرد   351
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد وصيت مردى به پيامبرص كه انبارخرمايش رابه فقرابدهد   352
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حضرت دانيال ازخداخواست نان راعزيز كند/قحطى درزمان حضرت دانيال‏   353
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حضرت ادم ع - ترك اولى. اثرلقمه برروى فرزند   354
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد قحطى درزمان حضرت سليمان - دعاى مورچه براى باريدن باران‏   355
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد داوودنبى/ اثاراعمال‏   356
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد زنده كردن مرده توسط حضرت عيسى ع . حق الناس/معاد   357
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مرد گناهكارى كه ازموسى بن عمران خواست تا خدا اورا ببخشد   358
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد خداوندكه نگذاشت حضرت موسى ع گوسفندسامرى رابكشد   359
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد خداوندحاجت مردى رابراورده نمى كردچون دردلش مال حرام بود.موسى ابن عمران‏   360
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد خدابه حضرت موسى ع گفت پست ترين بنده من رابياور   361
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد گناهكارى‏ازموسى‏ع‏خواست تاخدااوراببخشدخداازبنده‏ناراحت شدكه‏گناهش رابه‏بنده‏خداگفته‏   362
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد قبضه روح كردن حضرت ابراهيم ع - ملاقات باپروردگار   363
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد لقمان حكيم كه غلام بود- مولايش به اوخربزه اى تلخ داد   364
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد خوردن مال حلال‏   365
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد عابدى باهفتادسال عبادت كه خداحاجتش رابراورده نكرد   366

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد روزى خدا   367
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد افلاطون كه خدارادرهركارى موثرمى دانست‏   368
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد رسيدن روزى و پاس شدن چك‏   369
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ جعفرشوشترى - خداراهم دركارهايتان شريك كنيد   370
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيرزنى ازيكى ازاولياى خداخواست تابراى برگشتن پسرش دعاكند.لحظه‏برآورده‏شدن دعا   371
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد سيدجمال الدين گلپايگانى دراثربرخورد آدم بدى بوى عطر خودراازدست داد   372
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد زيارت امام زاده داوود   373
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مادريحيى برمكى كه ثروتمنمدبودولى بعد فقيرشد   374
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى درپاهاى خودميخ بست تابه‏فرشتگان آسيب برساند.به بيمارى خوره درپا دچارشد   375
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد يكى ازسلاطين باجوانى كه ماهيگيرى مى كردشريك شد   376
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد روحانى كه سوارماشين شدوراننده اورااذيت كرد   377
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد عالمى كه درمجلسى قهوه اى رانخوردچون مى دانست قهوه نجس است‏   378
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مرحوم نراغى/ مردى كه هميشه بوى بدحس مى كردبابوى خوب ازحال رفت‏   379
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد معنى خسران ازيك يخ فروش‏   380
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد بزرگى دربرزخ لبانش مجروح بود چون دردنيا همسرش رابد صدامى كرد   381
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شاگردسيدمهدى قوام نسبت به استادش گمان بدداشت‏   382
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حاج جوادانصارى همدانى/ پسرى كه دوست داشت مقام پدرش رادربهشت ببيند   383
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد كودكى كه‏درلجن‏افتاده بودمادرش اورانجات داد-رحمت‏الهى همه‏آلودگى هاراپاك ميكند   384
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پسرى كه داشت پدرش راخفه ميكرد- پدرچهل سال پيش گلوى پدرش رافشرد. تقديرروزگار   385
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تهمت زدن به آيت الله هاشمى نژاد- بى تقوايى‏   386

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ايت الله املى كه قبل ازرفتن به زيارت بايد درخواب اذن دخول مى گرفت بعدمى رفت‏   387
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ رجبعلى خياط قرائت درست سوره حمدرابه مردى ياد داد   388
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ايت الله گلپايگانى‏   389
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ايت الله بروجردى درتاخيراستادقران حفظ ميكرد / غنيمت فرصت‏   390
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ملامحسن كاشانى / غنيمت فرصت‏   391
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ملاآقاجان زنجانى كه ملائكه رامى ديد   392
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد خبرشهادت آيت الله دستغيب توسط امام به او   393
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ايت الله دستغيب كه درخواب قصرى دربهشت ديدكه ناگهان صاعقه اى خرابش كرد   394
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ رجبعلى خياط- مردى كه‏دچارمشكل بودچون خواهرش ازاودلگيربود   395
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ رجبعلى خياط/ رضايت مادر   396
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تمسخر كردن روايات فضيلت علم    397
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد آيت الله بروجردى كه فكرمى كردهيچ كارى براى خداانجام نداده است‏   398
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ملااحمدنراقى كه دركارهايش متواضع بود.علامه مجلسى‏   399
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ انصارى - برالوالدين‏   400
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حاج شيخ رجبعلى - نمازاول وقت‏   401
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد آيت الله مطهرى - چيزى كه نمى دانيد بگوييد نمى دانم‏   402
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ميرزاجوادملكى تبريزى - خلوص درنماز   403
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ حسنعلى تهرانى خرج طلبه اى رامخفيانه مى داد   404
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ انصارى و خلوص دردرس دادن‏   405
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد آيت الله كوهستانى ودايى اش كه يكى ازرجال الغيب راديدند   406

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردعربى كه به سيدابوالحسن اصفهانى فحش دادسيدبراى اوهندوانه فرستاد   407
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد كسى كه كرايه خانه اش عقب افتاده بودنزدسيدابوالحسن اصفهانى رفت‏   408
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مرديهودى كه نزدشيخ مرتضى انصارى نجوم يادمى گرفت.بااخلاق شيخ مسلمان شد   409
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى به علت آزارمنشى سيدش بيمارى اش خوب نمى شد- شيخ رجبعلى خياط   410
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد علامه قزوينى كه نان تازه اى رانخورد   411
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد دوست آيت الله گلپايگانى - سوء عاقبت‏   412
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مرحوم مجلسى كه به گربه اى احسان كرد   413
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد زن آلوده بدليل آب دادن به سگ گناهانش بخشيده شد   414
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شترى كه جگرش سوراخ بود- داغ فرزند   415
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مارى مردى رانيش زد حاج غلامرضايزدى عباراتى گفت مردخوب شد   416
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى كه حقوق خودرابه طوركامل نمى گرفت - حق الناس‏   417
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مهدى خليفه عباسى كه سه كاررابه يكى ازعلماى زمانش پيشنهادكرد   418
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حاج عبدالكريم حائرى درباغى‏مهمان‏بودندانگورنخوردند.انگورمال‏باغ‏همسايه‏بودمال‏حرام‏   419
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تاجرى ملاهاشم قزوينى رابه باغش دعوت كرد.نمازملاقضاشد- خوردن مال مشكوك‏   420
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تاجرى كه پول شاگردى رابه شاگردش نمى داد- پسرش اورااذيت مى كرد   421
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد قاضى طباطبايى اگردربهشت نمازنباشدچه كنيم‏   422
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شعرى كه اميركبيرقبل ازكشته شدنش برديوارنوشت‏   423
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيطان كه ازساخته شدن طلاونقره خوشحال مى شود- براى گول زدن مردم‏   424
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيطان كه به خواب ملاقلى نخجوانى آمده بود   425
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ شاه آبادى - تاجوانى توبه كن‏   426

براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مردى كه گناهان خودرا حساب كردو ازروى ناراحتى مرد- محاسبه نفس‏   427
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد بى اعتنايى به دنيا   428
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد داستان عياض غلام سلطان محمودغزنوى - بى اعتنايى به دنيا   429
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد تلخ ترين لحظه عمرآيت الله بهارى همدانى- توجه به حوربهشتى‏   430
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد برطرف كردن مشكلات مومنين ازنعمت هاى خداوند است‏   431
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ثروتمندى كه دردنيابه بدهكارانش مهلت مى داد خداهم گناهان اورادرقيامت بخشيد   432
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مواخذه يكى ازاولياى خدادربرزخ‏   433
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد مرده ايكه درزمان زندگى فقط به درونش رسيدگى كرد   434
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حاج غلامرضايزدى دعامى كردكه دربهشت ازشرشيطان درامان باشد   435
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ميرزاجوادآقاى تهرانى ازرسوايى درقيامت مى ترسيد   436
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد شيخ جوادانصارى ديدهمراه باطابوتى سگى همراه است - خلق بد   437
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد حاج مقدس كه درسفركفنش راهمراه ميبرد.مرگ وى درحرم امام على ع‏   438
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد ميرزااسماعيل‏اربابى كه‏دربيمارستان سوال نكيرين راتكرارمى كردتاوقت مرگ جواب دهد   439
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد بزرگى بخاطراينكه گفت چه باران به موقعى آمده دربرزخ گرفتاربود- ناشكرى    440
براي دانلود نمودن اين صدا روي اين قسمت كليك كنيد براي شنيدن صدا روي اين قسمت كليك كنيد پيامبرص / گروهى رابه طرف جهنم مى برندچون نسبت به اموال مردم بى توجه بودند   441
نوشته شده توسط رضا شیخی | لینک ثابت |


Copyright 2009 - maktab-almahdi.blogfa.com & Designer: GholamReza Sedaghati
< < head > < / head >